Học viện Tiếp thị và Tiếp thị số

Học viện Tiếp thị và Tiếp thị số

Để hiểu từ kiến thức cơ bản đến kiến thức thực tiễn, cũng như tiếp thu một hệ thống nền tảng về ngành truyền thông tiếp thị thế giới và Việt Nam. 

Học viện Tiếp thị và Tiếp thị số sẽ giúp các bạn trang bị những kiến thức & kỹ năng thực chiến nhất, sẵn sàng cho tương lai công việc ở các công ty Client và Agency.

Đối tượng:

• Dành cho sinh viên đang theo học ngành Truyền thông – Tiếp thị, sinh viên các ngành khác muốn học về Truyền thông – tiếp thị
• Dành cho những bạn đang làm về Truyền thông - Tiép thị

Giảng viên

Danh sách chương trình