Học viện Công đoàn

Công đoàn đã có từ lâu, nhưng tổ chức công đoàn chưa bao giờ là đơn giản khi trong tổ chức có nhiều đối tượng khác nhau, nhu cầu và lợi ích khác nhau. Đồng thời trong thời đại số, thời đại mà sự thay đổi diễn ra liên tục, công tác công đoàn luôn phải thích ứng nhanh, tạo ra nhiều hoạt động, chương trình mới…

Học viện Công đoàn do MVV Uni xây dựng là nơi cung cấp các khóa học về cách thức xây dựng và phát triển Công đoàn, giúp doanh nghiệp nâng cao tinh thần tập thể, hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh và nhất là đem đến sự hài lòng nhất cho người lao động.