Học viện Chuyển đổi số

Chuyển đổi số không còn đơn giản là một lựa chọn có hoặc không nữa mà là một điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp. Chuyển đổi hay là chết cũng đã trở thành một câu nói cửa miệng của nhiều chuyên gia trong ngành. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc chuyển đổi số còn tỏ ra chậm và chưa tối ưu được lợi thế cho doanh nghiệp. 

Học viện Chuyển đổi số của MVV Uni cung cấp cho các bạn một bức tranh, những khuôn khổ, phương pháp và lộ trình để thực hiện việc hiện đại hóa và chuyển đổi cho tổ chức doanh nghiệp của mình một cách hệ thống nhất.